top of page

Disclamer

Verantwoordelijk

Sensare is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoeken aan de website van Sensare, alsmede op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht.

Contactgegevens: www.sensare.nl Keskesweg 22 5721 WS Asten 0493-380 313. M. Raaijmakers-Vlemmix is de Functionaris Gegevensbescherming van Sensare. Zij is te bereiken via miranda@sensare.nl en via 06-12295014

 

Informatie en aansprakelijkheid

De op deze website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. Sensare zal niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van deze website en/of de onmogelijkheid daartoe, daaronder begrepen schade, die het gevolg is van viruses of enige onjuistheid of onvolledigheid van informatie, tenzij dergelijke schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van de kant van Sensare.

Persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Sensare kan persoonsgegevens over jouw gezondheid verwerken.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Voor zover niet conflicterend met bewaartermijnen vanwege wettelijke bepalingen zoals bijvoorbeeld fiscale verplichtingen, vernietigen wij alle persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens binnen 12 maanden.

Delen met anderen

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en verstrekken deze alleen als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sensare blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

​Beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alsjeblieft contact met ons op. 

Doel en grondslag van verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor leveren van onze diensten en uitvoeren van de overeenkomst, zoals;

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Het afhandelen van je betaling

 • Je informeren over wijzigingen van onze diensten

We verwerken ook persoonsgegevens als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen nemen we geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Denk hierbij aan die door computerprogramma's of -systemen worden genomen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sensare) tussen zit.

Geen cookies

Sensare gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 
IE rechten

Alle rechten op deze website behoren toe aan Sensare, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Tenzij anders aangegeven, geldt dat tevens voor de op deze website opgenomen informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sensare en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouzelf genoemde organisatie, te sturen.

Stuur jouw verzoek voor inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens naar contact@sensare.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

Als je een klacht hebt over hoe wij omgaan met jouw privacy, dan kan je deze indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

bottom of page