top of page

Privacyverklaring

Wettelijk kader

Sensare is er mee bekend dat de door de opdrachtgever en cliënt verstrekte gegevens gevoelige en vertrouwelijke informatie is in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze informatie wordt behandeld met inachtneming van hetgeen in deze wet is bepaald.

1. Begrippen

In deze verklaring wordt verstaan onder:

Persoonsdossier; de vastgelegde informatie met betrekking tot opdrachtgever en cliënt.

Persoonsgegeven: gegeven dat herleidbaar is tot een individueel natuurlijk persoon.

Cliënt: degene van wie persoonsgegevens in het dossier zijn opgenomen.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht verstrekt;

Verantwoordelijke: welke het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, hierna ook kortweg Sensare genoemd.

Bewerker: de persoon die onder gezag van Sensare gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

Derde: een ieder, niet zijnde de cliënt en Sensare.

 
2. Doeleinden

De Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

- het aanbieden van diensten op het gebied van coaching, psychosociale therapie, training en aanverwante werkzaamheden;

- het aangaan, onderhouden of beheren van relaties om met Cliënt in contact te kunnen treden;

- om Cliënt te informeren over producten en/of aanbiedingen van Sensare (al dan niet toegespitst op de door Cliënt kenbaar gemaakte interessegebieden;

- het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Sensare;

- het voldoen aan de wettelijke verplichtingen;

Het anderszins verwerken van Persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover Cliënt daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat Cliënt per e-mail of anderszins een specifieke vraag aan Sensare stelt.

3. Persoonsdossier
 1. Het persoonsdossier is het geheel van fysiek dan wel elektronisch vastgelegde informatie met betrekking tot een opdrachtgever en cliënt, hierna ook kortweg dossier genoemd;

 2. Het dossier omvat onder meer de volgende gegevens: naam, voornaam,  adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, trajectplan, offerte, curriculum vitae, voortgangsrapportages, werkafspraken tussen cliënt en Sensare, eventuele afspraken met derden m.b.t. de cliënt en aanvullingen die Sensare en/of cliënt wenselijk acht.

 

4. Algemeen
 1. Eenieder die gebruik maakt, dan wel gebruik wil maken, van de dienstverlening van Sensare wordt middels verwijzing op de website en in de algemene voorwaarden geïnformeerd over het bestaan van deze privacyverklaring.

 2. Sensare voert de diensten uit in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 3. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt cliënt te identificeren, dan noodzakelijk is voor de werking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

 4. Sensare treft passende technische en organisatorische maatregelen om het dossier, alsmede de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 5. Als Sensare een derde inschakelt voor het (deels) begeleiden van cliënten, dan houdt deze zich net als Sensare aan deze privacyverklaring.

 6. De door de cliënt en opdrachtgever verstrekte gegevens betreffende cliënt en/of opdrachtgever zijn uitsluitend toegankelijk voor (medewerkers van) Sensare. De gegevens worden uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen.

 7. Sensare behandelt alle informatie over de cliënt die zij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt vertrouwelijk. Sensare is verantwoordelijk voor de geheimhoudingsplicht voor haar medewerkers en voor de bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden en draagt zorg voor naleving van deze plicht.

 8. Sensare verbindt zich de verwerkers van persoonsgegevens geheimhouding op te leggen ten aanzien van alle persoonsgegevens, waarin zij inzage hebben. Deze geheimhoudingverplichting geldt niet indien enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling van persoonsgegevens verplicht, dan wel indien uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

 9. Sensare is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of het privacy beleid welke via hyperlinks naar andere websites wordt verwezen. Dit geldt ook voor de zogeheten cookies. Deze cookies doen geen dienst om ten aanzien van individuele bezoekers informatie te verzamelen.

5. Verstrekking aan derden
 1. Gegevens uit het dossier worden niet aan derden bekend gemaakt behalve na schriftelijke toestemming van de cliënt of indien Sensare hiertoe wettelijk verplicht is.

 2. Indien in het kader van de opdracht persoonsgegevens aan derden verstrekt worden, wordt bij de verstrekking hiervan gehandeld in overeenstemming met deze privacyverklaring en de AVG.

 3. Sensare vraagt de cliënt schriftelijke toestemming voor het verstrekken persoonsgegevens aan derden. Sensare draagt er zorg voor dat deze derden de geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in artikel 4.1 naleven, voor zover niet reeds uit hoofde van hun ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt.

 4. De cliënt ontvangt op verzoek een afschrift van de verstrekte gegevens.

 5. De cliënt heeft ten allen tijden recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens. De cliënt dient daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij Sensare, deze eist voldoende waarborgen voor de identiteit en eventueel de machtiging van degene die verzoekt om inzage of afschrift.

 6. De beslissing van Sensare over het verzoek wordt verzoeker binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk medegedeeld. Een afwijzende beslissing is met redenen omkleed. Sensare draagt er zorg voor dat de beslissing binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek wordt uitgevoerd. 

 

6. Correctierecht
 1. Op verzoek kunnen de opgenomen gegevens worden aangevuld met een door of namens cliënt afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.

 2. Als gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel strijdig met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan kan de cliënt een schriftelijk verzoek indienen bij Sensare waarin wordt verzocht om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens. Het verzoek bevat de  aan te brengen wijzigingen. Sensare deze eist voldoende waarborgen voor de identiteit en eventueel de machtiging van degene die verzoekt om inzage of afschrift.

 3. Verwijdering blijft achterwege indien een wettelijk voorschrift bewaring vereist.

 4. In geval van verwijdering van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van cliënt de gegevens zijn verwijderd.

 5. De beslissing van Sensare over het verzoek wordt verzoeker binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk medegedeeld. Een afwijzende beslissing is met redenen omkleed. Sensare draagt er zorg voor dat de beslissing binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek wordt uitgevoerd. 

 6. De cliënt of zijn gemachtigde heeft ten alle tijden het recht om een eigen verklaring toe te voegen.

7. Klachten en beroep
 1. Indien Sensare een verzoek om inzicht, inzage, afschrift, afscherming, correctie en/of vernietiging weigert, kan de verzoeker een klacht indienen conform de  klachtenregeling van Sensare.

 2. De klachtenregeling is op te vragen bij Sensare en beschikbaar op de website van Sensare.

 

8. Bewaarplicht en vernietiging
 1. Het persoonsdossier wordt in een afgesloten archief opgeslagen en digitale informatie wordt op het digitale archief in het beveiligde netwerksysteem van Sensare bewaard. De geheimhoudingsplicht blijft altijd en onverminderd van toepassing.

 2. De bewaartermijn eindigt twaalf maanden na beëindiging van de gesloten overeenkomst door Sensare met cliënt, tenzij wettelijk anders wordt bepaald.

 3. Jaarlijks worden bestanden en dossiers nagekeken welke vernietigd, verwijderd kunnen worden. Sensare vernietigt, verwijdert, dan alle tot de persoon te herleiden gegevens en persoonlijke informatie (zowel digitaal als fysiek), data en/of resultaten, met uitzondering van de gegevens die wettelijk een andere bewaartermijn hebben verkregen.

 4. De bewaartermijn is uiteraard niet van toepassing wanneer op verzoek van cliënt het dossier voortijdig wordt vernietigd. Binnen drie maanden na ontvangst van dit verzoek, vernietigt Sensare het dossier.

 

9. Tot slot
 1. Sensare houdt zich aan de bepalingen in deze privacyverklaring zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming blijft gelden.

 2. Deze privacyverklaring is vastgelegd te Asten en treedt in werking op 23 mei 2018. Wijzigingen in deze privacyverklaring kunnen door Sensare zonder voorafgaande kennisgeving doorgevoerd worden

bottom of page